បណ្តុះបណ្តាលអនុសញ្ញាស៊ី-ដ
Generic placeholder image
សិក្ខាសាលា ផ្សព្វផ្សាយខ្លឹមសារអនុសញ្ញា ស្ដីពីការលុបបំបាត់រាល់ទម្រង់នៃការរើសអើងប្រឆាំងនឹងនារីភេទ (ជឌែ...
July 09, 2018

នៅថ្ងៃទី ១៣-១៤ ខែ សីហា ឆ្នាំ ២០០៨ នៅសាលប្រជុំនៃ សាលាខេត‏្ដស្ទឹងត្រែង ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ដ្រី (ក.ជ.ក.ស.) បានរៀបចំសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយខ្លឹ...

Generic placeholder image
វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលវិធីសាស្ដ្រសរសេររបាយការណ៍ជាតិលើកទី៤ និង ទី៥ ស្ដីពីការអនុវត្ដអនុសញ្ញា ជឌែៅឺ នៅប្រទេ...
July 17, 2018

កាលពីថ្ងៃទី ៣-៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៨ កាលពីថ្ងៃទី៣-៥ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០០៨ ក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម្បីស្ដ្រី បានរៀបចំវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលមួយ ស្ដីពីវិធីសាស្ដ្...

Generic placeholder image
កិច្ចប្រជុំប្រមូលព័ត៌មាន ពាក់ព័ន្ឋលើការយល់ដឹងស្ដីពីអនុសញ្ញា ជឌែៅឺ ការយល់ដឹងលើទស្សនៈយេនឌ័រ នីងកិច្ចសហ...
November 16, 2018

កាលពីថ្ងៃទី២០-២១ ខែតុលា ឆា្នំ២០០៨ អង្គការសន្ដិភាព និងអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសអេស្ប៉ាហ សហការជាមួយ អគ្គលេខាធិការដ្ឋានអចិន្ដ្រៃយ៍នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិកម្ពុជាដើម...

នរោត្តម មុនីនាថ សីហនុ
Generic placeholder image
ព័ត៌មានជាវីដេអូ
ព័ត៌មានបណ្តាញសង្គម
  • អ្នកចូលមើលគេហទំព័រៈ 532 នាក់